บริษัท ซี.พี.ดี. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
CPD TRAINING AND CONSULTING (THAILAND) CO., LTD.
เลขที่ 83/9 หมู่ 6 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-299833 , 053-297774 มือถือ 089-6316247
Email: support@cpdchiangmai.com
 

สำนักงานที่ปรึกษาทางการเงิน ไทยการบัญชีและตรวจสอบบัญชี
THAI  FINANCIAL & CONSULT ACCOUNTING
เลขที่ 83/9 หมู่ 6 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-299833 , 053-297774 มือถือ 089-6316247

Email: thai-acc@hotmail.com