ตารางการอบรม
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุระกิจการค้า
หากท่านมีความสนใจที่จะอบรมในหลักสูตรที่มีอยู่สามารถติดต่อได้เป็นกรณีพิเศษตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านบน
ชื่อหลักสูตรการอบรม
การนับชั่วโมง
วันที่อนุมัติ
บัญชี
อื่นๆ
รวม
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบภายใน ในส่วนภูมิภาค 7.300.007.302553-11-18
การวิเคราะห์ และอ่านงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ตาม IAS 39 (Forward, SWAP, Option) ที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน พร้อมแนวปฎิบัติทางการบัญชีสำหรับข้อผิดพลาด ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
กลยุทธ์การแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชี พร้อมแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
การบริหารบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้ ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
การวิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
การบริหาร และวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนของธุรกิจซื้อมาขายไป ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
การบริหาร และการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
การบริหาร และวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนผลิต ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษี และการตรวจสอบงบการเงิน ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
วิธีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และใบแทนเอกสารทางการบันทึกบัญชีทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
วิเคราะห์ปัญหารายการบัญชีต้องห้ามที่มีผลกระทบต่อกำไร และการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
ประเด็นปัญหาการปรับกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล และวิธีการแก้ไขปัญหา ในส่วนภูมิภาค0.007.307.302553-11-18
วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน และบัญชีบริหารต้นทุนกิจกรรม ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
วิเคราะห์ประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับนักบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชี ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
วิเคราะห์เจาะลึกหลักเกณฑ์ใหม่ รูปงบการเงิน 2552 ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
เทคนิคและข้อได้เปรียบของการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนภูมิภาค7.300.007.302553-11-18
วิธีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบแทนเอกสารทางการบันทึกบัญชีทุกประเภท0.007.307.302552-12-16
ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและวิธีการแก้ไขปัญหา0.007.307.302552-12-16
วิเคราะห์ประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับนักบัญชี พร้อมแนวปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี7.300.007.302552-12-16
วิเคราะห์เจาะลึกหลักเกณฑ์ใหม่ รูปแบบงบการเงิน 25523.154.157.302552-12-16
เทคนิคและข้อได้เปรียบของการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ7.300.007.302552-12-16
เรียนรู้ระบบบริหารการตลาดกับอนุพันธ์ตราสารทุกประเภท0.006.006.002552-08-13
เรียนรู้ระบบกระบวนการผลิตและการออกรายงาน0.006.006.002552-08-13
ความรู้กฎหมายอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค0.006.006.002552-08-13
ความรู้เรื่องกฎหมายบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด0.006.006.002552-08-13
กฎหมายธุรกิจกับการประกอบธุรกิจ (2)0.006.006.002552-08-13
::รวม 46 รายการ :: 2 หน้า:: 1 2 ต่อไป >>