โครงการอบรม
“มาตราฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2552 และการวิเคราะห์งบการเงินในมุมมองภาษีอากร
(นับชั่วโมงบัญชี และ อื่น ๆ ได้ 30 ชั่วโมง ให้ครบตามหลักสูตร โดยมีหัวข้ออื่น ๆ รวมเพื่อให้นับชั่วโมงครบ 30 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี การวางแผนภาษีอากรทุกประเภท อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการของธุรกิจการผลิต รวมทั้งสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหา

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำงบการเงิน
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 3. วิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลรัษฎากร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน
 4. วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. วิเคราะห์งบการเงินและนำเสนอต่อผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. อ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งสามารถระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สรุปประเด็นข้อหารือของสรรพกรและแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
 8. การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการผลิต และกระบวนการผลิต
 9. กรณีศึกษา : นำเสนอกรณีศึกษาจริงและตัวอย่างธุรกิจที่ถูกสรรพกรประเมินเบี้ยปรับ
  เงินเพิ่มและการชำระภาษีจริง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ พนักงานองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ที่มีความจำเป็นต้องวางแผนภาษีอากร ผู้สนใจทั่วไปที่กำลังจะประกอบธุรกิจ

วิทยากรและรูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยาย กรณีศึกษา ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การฝึกปฏิบัติใน Workshop โดยวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญข้อหารือกับสรรพกร  อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD)

ความรู้ ความสามารถ (Competency) ที่ได้รับ
เป็นผู้วิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารการเงินได้อย่างชาญฉลาด

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Behavioral Indicators)

 1. สามารถใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีอากรทุกประเภท
 2. สามารถเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถเป็นผู้วิเคราะห์ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและการบริหารงานด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ซี.พี.ดี. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด