สำนักงานที่ปรึกษาทางการเงิน ไทยการบัญชีและตรวจสอบบัญชี
THAI  FINANCIAL & CONSULT ACCOUNTING
เลขที่ 83/9 หมู่ 6 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-299833 , 053-297774 มือถือ 089-6316247

รายละเอียดงาน

1.1 ลักษณะงาน

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • จัดทำบัญชี
 • จัดทำ Report ทุกสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทลูกค้า ทราบผลการดำเนินงาน ซึ่ง Report ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบดุล รายได้ ค่าใช้จ่าย สมุดแยกประเภท งบทดลอง
 • จัดส่ง ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • จัดส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • จัดส่งประกันสังคม ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • พบเจ้าหน้าที่สรรพากร และตอบคำถามให้กับสรรพากร
 • วางระบบบัญชี เพื่อประหยัดภาษี และป้องกันการตรวจสอบจากสรรพากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วางระบบเอกสาร เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากสรรพากร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบงานด้านบัญชีของบริษัทลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในกรณีที่พนักงานบัญชีของบริษัทลูกค้า ทำงานเสร็จแล้ว
 • ช่วยผู้บริหารวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนธุรกิจในอนาคตให้มีกำไรมากขึ้นได้อย่างไร

งานที่ปรึกษาสามารถนัดเวลาเพื่อเข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานด้านบัญชีดังกล่าว จะมีพนักงานรับเอกสารไปรับถึงที่และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 3 วันทำการ

1.2 ค่าบริการ

 • ค่าบริการจัดทำบัญชี เดือนละ 500 บาท หรือ รับงานเป็นงาน ๆ (By Job) โดยใช้ราคายุติธรรม

1.3 ค่าสอบบัญชี

 • ราคายุติธรรม

หมายเหตุ : รับเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือรับรองทางราชการ แก้ไขกรรมการเข้า-ออก/ที่อยู่/ทุนจดทะเบียน/เพิ่มทุน/ลดทุน/

เลิกบริษัท/เลิกห้างฯ/ขึ้นประกันสังคม/ขอเลขผู้เสียภาษี/ปิดงบ/งบชำระบัญชี